M&P logo
Autodesk Gold Partner

PDM - správa dát

Product data management (PDM Správa produkčných dát) je použitie softvéru alebo iných nástrojov na sledovanie a kontrolu údajov týkajúcich sa výrobku. Sledované údaje zvyčajne zahŕňajú technickú špecifikáciu výrobku, špecifikácie pre výrobu a vývoj, množstvo a druh materiálov potrebných pre výrobu tovaru. Použitie správy produktových dát umožňuje spoločnosti sledovať rôzne náklady spojené s vytvorením a zavedením výrobku. PDM je súčasťou riadenia životného cyklu výrobku a správou jeho konfigurácie a je primárne používaný pracovníkmi konštrukcie a výroby.

V PDM je dôraz kladený na riadenie a sledovanie miest, zmien a archivácie všetkých informácií týkajúcich sa výrobku. Informácie sú uložené a spravované na jednom alebo viacerých súborových serverov, a obsahujú technické údaje ako počítačovo podporované navrhovanie (CAD) modely, výkresy a ich pridružené dokumenty.

PDM

Správa produktových dát (PDM) slúži ako centrálne úložisko pre „know-how“ podniku a uchováva históriu procesov a podporuje integráciu a výmenu dát medzi všetkými podnikovými užívateľmi, ktorí spolupracujú s produktovými výstupmi spoločnosti, vrátane projektových manažérov, inžinierov, predajcov, nákupcov a tímami na zabezpečenie kvality.

Centrálna databáza dokáže spravovať metadáta, doplnkové vlastnosti viažuce sa k produktu, z pozície vlastníka súboru a uvoľňovanie stavu zložiek. PDM riadi a kontroluje zaraďovanie (check-in) a vydávanie(check-out) dát výrobku pre viacerých užívateľov, vykonáva riadenie zmien a výstupnej kontrole na všetkých verziách zložiek výrobku. Buduje a upravuje produktové štruktúry kusovníka (BOM) pre zostavy a pomáha pri správnej konfigurácií variantov výrobkov

To umožňuje vytvárať automatické správy o nákladov na výrobok. PDM umožňuje spoločnosti vyrábajúce komplexné produkty, začleňovať a prepájať údaje o produkte do celého PLM systému.

PDM je zameraný na získavanie a udržiavanie informácie o produktoch.

Medzi typické údaje spravované v module PDM patria:

Prečo používať Autodesk Vault Professional ...

Vault Link

Support autodesk (EN) ...
Systémové požiadavky …
Porovnanie produktov a brožúry …

šipka hore